ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ស៊ីងហ្វុងដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាជីពនៅ PVC Trunking, PVC Conduit, PPR បំពង់និងបំពង់បង្ហូរទឹកដែលពាក់ព័ន្ធ
ភាសា