1996 දී පිහිටුවන ලද ෂින්ෆොන්ග් පීවීසී ටන්කින්, පීවීසී කොන්ඩියුට්, පීපීආර් පයිප්ප සහ ඒ ආශ්‍රිත සවිකෘතවල වෘත්තීය නිෂ්පාදකයා
භාෂාව

  • ගෝලීය වෙළෙඳපොළ පීවීසී ටන්කින් සහ පීවීසී වාහක ගෝලීය වෙළෙඳපොළ පීවීසී ටන්කින් සහ පීවීසී වාහක
    ෂින්ෆොං විසින් එහි පීවීසී ටන්කින් සහ වාහකය වසර 15 ක් තිස්සේ අපනයනය කර ඇත. නිෂ්පාදන රටවල් 80 කට වැඩි ගණනකට අපනයනය කරනු ලැබේ. එහි ප්රධාන වෙළඳපොල දකුණු ඇමරිකාව, අප්රිකාව, ඕස්ට්රේලියාව, අග්නිදිග ආසියාව යනාදියයි.
    2021/08/24